Geologicky pruvodce

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Břidlice spodního karbonu

HORNINY > Sedimenty karbonu

    Představují diametrálně odlišný sediment od karbonátových variant vzniklých v devonském moři. Jsou nevápnité, jílovité až velmi jemně písčité (či prachovcové). V důsledku tektonických projevů byla jejich primární břidličnatost postižena druhotně deformacemi, které nám dnes prezentují jejich charakteristický „roubíkovitý“ rozpad. Břidlice ve výchozech tvoří tříšť‚ která nám nedovoluje rozpojovat břidlice do větších tabulek. Břidlice takto podléhají snadné denudaci a odnosu do sedimentů vodních toků a v nich se zcela rozpadají. Pokud obsahují písčité polohy, nebo dokonce polohy rohovců či radiolaritů, rozpadají se do kostkovitého rezidua. Pokud obsahují zbytky f1ory či fauny, dají se tyto jen velmi obtížně preparovat (s výjimkou drobné fauny, jako jsou například malé formy trilobitů). V mohutném souvrství karbonských sedimentů tvoří břidlice jen nepatrný díl.


Křtiny, nadloží opuštěného lomu na Křtinské vápence
    Břidlice jsou tam zelenavé až šedivé, otevřené malými zářezy levé údolní stráně údolí  Křtinského potoka a záhy přecházejí do flyšového typu střídání se siltovci. Tento sedimentární sled je možno sledovat přímo ve Křtinách, ve stoupání komunikace k Výzkumnému ústavu VŠLZ, rovněž v zářezu komunikace Křtiny  Březina (blízko koupaliště). Odkryvy vzdálenější od kontaktu s vápenci vykazují stále větší podíl jemně písčité složky.

 

Březina, jižní konec obce
    Rozpadlé úlomky břidlic červenavých a zelenavých odstínů jsou rozprostřeny na polích terénního hřbítku severně od remízku. Obsahují zbytky trilobitové fauny. V geologické terminologii bývají označeny jako břidlice březinské.

 

Březina, Nové dvory
    Břidlice s vrstvami pískovců jsou odkryty v erozním zářezu potoka, který pramení u Nových dvorů a směřuje k Hádku.

 

Hájenka Mokrá, cesta z údolí Říčky do Mokré
    Výchoz při okraji lesa, 200m východně hájenky. Hnědozelené, roubíkovitě rozpadavé, jemně prachovcovité břidlice s úklonem vrstev 28° k JV.

 

Hájenka Mokrá při cestě z údolí Říčky do Mokré
    V zářezu cesty, 350 m východně od hájenky, vystupují hnědozelené rozpadavé břidlice s úklonem vrstev 18° k JZ.

 

Mokrá, západní okraj obce
    Výchozy zelených, jílovito-písčitých, silně rozpadavých břidlic, místy s hnědými šmouhami limonitu.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky