Geologicky pruvodce

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Myslejovické slepence

HORNINY > Sedimenty karbonu

    Tyto slepence představují ve studovaném území nejvyšší sedimenty karbonu. Jsou polymiktní a obsahují velice různorodý materiál snesený z okolních obnažených částí pevniny. Slepence v jižní části území, které je našemu zájmu nejblíže, obsahují středně zrnitý, dokonale opracovaný materiál složený  převážně z křemenů, vyvřelin a metamorfitů. V oblasti Mokré a Horákova tvoří slepence ploché kužely, které pokračují dále k Velaticím. Ve výchozech u  Mokré a dále v profilech obnažených v levé stráni údolí Říčky od linie žlíbku Svobodův (Bělkův) mlýn mokerská hájenka, dále pak v Mariánském údolí u Líšně je možno rozlišit následující materiály: rozvětralý granodiorit, rozpadavá biotitická rula, křemence různých barev (bělavé, šedé, zelenavé), velké valouny světlešedých zrnitých vápenců s amphiporami, mléčný a čirý křemen, černé radiolarity, va1ouny drob a valouny zelených, silně rozvětralých efusiv. Tmel slepenců je místně silné limonitizován. Na puklinách je možno vzácně najit krystalky pyritu. Slepence výše popisovaného typu jsou stratigraficky relativně v blízkém nadloží břidlic a svým celkovým charakterem zcela neodpovídají stratotypu slepenců Myslejovických. Doklady o geologické minulosti v období permu až triasu z území Moravského krasu nejsou známé.

Muchova bouda, levý břeh Říčky
    Typická ukázka slepenců popisovaných výše.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky