Geologicky pruvodce

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Souvrství rozstáňské

HORNINY > Sedimenty karbonu

     Tento stratotypový název je používán pro několik kilometrů mocný komplex sedimentů karbonského stáří. Je hlavní stavební jednotkou Drahanské vrchoviny a zároveň reprezentuje sedimentační poměry karbonského prostoru. Jedná se o rytmické střídáni jemnějších a hrubších silikátových materiálů, které lze označit souborně jako sedimentaci flyšového charakteru (facie kulmu). Směrem do nadloží materiál hroubne, až do hrubých pískovců a drob, které představují neopracovaný úlomkový materiál krátkého transportu. Tato gradace je patrná ve směru k východu a severovýchodu. V okolí východního okraje Drahanské vysočiny (Lu1eč, Nemojany, Vyškov) jsou droby odkryty stěnovými lomy a kamenicky byly v minulém století masivně využívány (dlažby, sloupky, obrubníky, schody apod.).

Křtiny, opuštěný lom za Podlesím v Lučním údolí
    Tato lokalita může sloužit jako příklad přechodného souvrství z břidlic do pískovců s polohami drob. Těžba zde byla zastavena současně s těžbou vápenců v kamenolomu Skalka I.,  t.j. v šedesátých letech 20. století. Hrubší lavicovitý materiál byl separátně těžen a kamenicky zpracováván. Ostatní materiál byl drcen a tříděn pro stavební účely, nejvíce jako štětový kámen do komunikací. V tenkých břidlicových polohách je hojná karbonská flora.

 

Křtiny‚ opuštěný kamenolom při východním okraji obce
    Kamenolom se nachází v pravém úbočí údolí Bukovinského potoka nedaleko silnice Křtiny
Březina. Tento kamenolom sloužil výhradně jako zdroj materiálu pro stavební účely, t.j. budování převážně lesních komunikací.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky