Geologicky pruvodce

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Kvarterní sedimenty

HORNINY

   Můžeme je zhruba rozdělit na sedimenty fluviální, eolické a rezidua vzniklá působením vodní a mrazové destrukce. Fluviální sedimenty jsou zachovány v oblastech zaniklých, nebo ještě aktivních toků.
   Jsou to zbytky akumulačních teras, které doprovázely toky modelující pleistocenní krajinu. V té době došlo k výrazným změnám erozních bází hlavních toků, které protékaly územím ať už povrchově, nebo oživeným krasovým podzemím. Hloubková eroze zasáhla akumulace sedimentů jurských, křídových, ale i bazálních hornin krasu, převážně vápenců. Materiály z pokryvů území Moravského krasu se stěhovaly daleko na jih, až do povodí Dyje i dále.
    Střídání studených a teplých období v pleistocénu výrazně zasáhlo i do morfologie svahů, včetně jeskynních vchodů. Do tohoto období spadají mohutné pokryvy a návěje spraší. Vznikají i chemická rezidua v podobě červených zvětralin, jílů a hlín a v jeskyních sekundární výplně v podobě sintrových forem. Kvarterní sedimenty jsou místně doplňovány osteologickým materiálem převážně vymřelých obratlovců, nebo zbytky flóry.
    Jak již bylo uvedeno, vodní toky unášely různorodý materiál i do jeskynních systémů, což se děje dodnes. Počátkem holocénu došlo k výraznému snížení vodnosti toků a situace se stabilizovala téměř do dnešní podoby.

Údolí Svitavy Maloměřice
    Svitava při své pouti od B1anska k Brnu přibírala řadu přítoků z území Moravského krasu. Transport snášeného materiálu při vstupu řeky do brněnské kotliny zeslábnul natolik, že vznikly akumulační terasy pod jižním úpatím Hádů, kolem Bílé hory a Stránské skály a pokračovaly do prostoru Černovic. Podle výškového uložení a materiálu geomorfologové rozlišili několik stupňů. Nejstarší (líšeňská) terasa se táhne po úpatí Hádů, pod Malou Klajdovkou a k Líšni, nejmladší je zachycena v zaniklých malých štěrkovnách za seřazovacím nákladovým nádražím Maloměřice.Tam byly odkryty hrubé valounové materiály s křemeny,granodioritem,materiály krystalinika, materiály Rudických vrstev, vápenců a poměrně hojné Rudické geody. Hojné jsou valouny rohovců.

 

Údolí potoka Časnýře v úseku Kanice Řícmanice
    Celé údolí představuje výrazný morfologický útvar, který vznikl na strukturách Řícmanicko
Ochozské elevace a v období pleistocénu rozhodoval o dělbě rozvodí Svitava Cézava. Pirátský tok (jako přítok Svitavy), dnešní Časnýř, způsobil odklonění původního toku Křtinského a Březinského potoka. Fluviální materiály tak akumulovaly v údolí. Vyznačují se velkými valouny křemenného složení, ale též balvany až bloky vápenců. Zpětná eroze Časnýře probíhá nadále v podzemí krasu, odkud čerpá hlavni kapacitu svých pramenů (skrytých pod štěrky). Zmíněné štěrkopísky byly odkryty řadou výkopů při stavbě domků v Kanicích a Řícmanicích. Dnes jsou již zaniklé i některé štěrkové lůmky. V Kanicích byly mezi štěrkovým materiálem masivní zbytky kusů dřeva.

 

Hády, Lesní lom
    V horní části severního úbočí lomu leží na vápencích vrstva spraší s typickou kulisovitou odlučností. Spraše obsahují vápenité konkrece, tzv. „cicváry“, které jsou většinou duté. Krystalky kalcitu obsahují vzácně.

 

Další lokality
    Návěje spraší a sprašových hlín se na celém území nacházejí poměrně hojně. Dnes jsou staré drobné hliníky, ve kterých se spraše těžily pro výrobu nepálených cihel zaniklé. Místně jsou spraše zachyceny v zářezech hlubokých úvozových cest, jako například v úvozu SV od Mokré. Návěje spraší a sprašových hlín se poměrně hojně zachovaly v portálových částech jeskynních vchodů. V některých depresích krasových parovin jsou zbytky spraší základnou pro drobnou zemědělskou činnost (závrt Dolina).
    V jižní části Moravského krasu byly zakládány drobné selské vápenice většinou v blízkosti zdroje omazového matriálu
spraší. V jeskyních jsou spraše a sprašové hlíny součástí fluviálních sedimentů, jako jejich zpevňující komponenty.  

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky