Geologicky pruvodce

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Vápence lažánecké

HORNINY > Karbonátová souvrství

   Stejně jako josefovské vápence byl i tento, nesrovnatelně rozsáhlejší komplex karbonátů, nazýván souborně jako vápence amphiporové. Jak se ukázalo, ani toto starší označení nebylo všeobecně použitelné tak, aby vystihlo litologii a hlavně stratigrafii jednoho z nerozsáhlejších karbonátových komplexů na území Moravského krasu. Jako vůdčí fosilie byla dříve používána stromatopora  Amphifora ramosa Phillips. Ukázalo se, že se tato stromatopora, spolu s jinými druhy a bohatou sesilní korálovou faunou, vyskytují v různých úrovních, čímž paleontologicky ztrácejí na významu.  Na celé řadě lokalit docela chybí. I v tomto případě bylo  použito stratotypové označení podle několik stovek metrů odkrytého profilu v Lažáneckém údolí.  
    Výskyt vápenců lažáneckých převládá v severní a střední části území, jejich jižní hranice konči na linii Babice
Adamov (Alexandrova rozhledna), kde nasedají na málo mocné vápence josefovské. Po stránce chemické je řadíme k tzv. vysokoprocentním vápencům (až  
98% CaCO3). Z hlediska báňsko-ložiskového posuzování nerostných surovin jsou tyto vápence pod ochranou coby vyhrazené a jejich pozice je legis1ativně ošetřena.

Josefov, u vývěrů Jedovnického potoka
    Zčásti uměle otevřený profil (lom sloužící při. výstavbě silnice Adamov
Křtiny) je možný sledovat již od mostku přes Jedovnický potok. Vyvětralé fosílie na obnažených korodovaných plochách jsou školním příkladem sedimentárních poměrů v tehdejším prostředí. Nahloučení fosilií a jejich gradace slouží geologům při určování tektonické pozice vrstev. Lažánecké vápence nás budou doprovázet v celé délce průběhu Křtinského údolí.

 

Zub času, Otevřená skála, vývěr Křtinského potoka
    Rozsáhlá bioherma je proříznuta meandrem potoka. Bohatý paleontologický materiál se nalézá v suťoviscích svahových kuželů, jejichž paty zasahují až k samé silnici. Mezi Otevřenou skálou a vývěrem Křtinského potoka leží tzv. Bobří závrt. Pod ním byl proveden pokus o zarážku portálu jedné ze štol. Toto je taktéž vhodné místo pro studování fosilií lažáneckých vápenců.

 

Naproti údolíčku vedoucímu do Habrůvky
    V levé stráni údolí Křtinského potoka, při úpatí v zářezu silnice, je odkryta bohatá bioherma se stromatoporovou a korálovou faunou. Okolní vápence respektují rigiditu biohermy jako samostatného útvaru s nepravidelným vrstvením.

 

Babický chodník, erozní údolí v jižním svahu údolí
    Zmiňované údolí směřuje od Babic k severu a klesá do údolí Křtinského potoka v úseku mezi jeskyněmi Jestřabí skála a Silvestrovka. Je výrazně tektonicky predisponováno a od jeho vyústění na Babickou plošinu se Lažánecké vápence odklání k západu do oblasti Záskalčí.  Odtud probíhají tyto vápence nad Kanice, kde jejich výskyt prakticky vyznívá na linii Řícmanicko - Ochozské elevace.

 

Záskalčí, jižně od Babic
    Stěnové výchozy jsou místy narušeny starými opuštěnými lomy. Vápence jsou lavicovité, až hrubě vrstevnaté s hojnými skluzy na vrstevních plochách. Fosilie nejsou soustředěny do biohermických formací, tak jak tomu bylo v údolí Křtinského potoka. Přesto se zde setkáváme s deformovanými zbytky stromatoporové fauny. Do nadloží přechází postupně do vápenců  vilémovického typu.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky