Geologicky pruvodce

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Vápence josefovské

HORNINY > Karbonátová souvrství

    Byly dříve označovány jako vápence stringocephalové, nebo též bornhardtinové. Lumachely schránek tlustoskořepatých brachiopodů jsou opravdovou ozdobou výchozů spodních partií těchto vápenců. Vápence mají deskovitý až lavicovitý habitus, jsou tmavošedé, kalové, místy nepravidelně jemně zrnité. Na vrstevních spárách jsou nerovné, s jílovitými mázdrami. Obsahují drobné úlomky nekrasového podloží a po stránce chemické jeví nepravidelnou dolomitizaci (zvýšený obsah Mg).
   J. Havlíčkem(1954) určený druh Bornhardtina cf .scalensis Biernat představuje přeurčenou varietu Stringocephalus Burtini Defr. Při mapování se ukázalo, že použití této vůdčí zkameněliny zcela nevystihuje její rozšíření ve vápencích uvedeného typu.
   Podle charakteristických přírodních profilů u hutě Františka a za hájenkou u křižovatky v Josefově jsou tyto vápence označovány stratotypovým označením jako vápence josefovské. Jejich mocnosti jsou odhadovány v desítkách metrů.

Výchozy u Kamenného domu (expozice železářství) v Josefově
    Josefovské vápence jsou hrubě lavicovité, vzhledem k blízkosti kontaktu s granodiority a bazálními klastiky jsou druhotně poznamenány tektonickými procesy (kliváž). Nálezy zkamenělin jsou kolem zářezu cesty, která sloužila jako násypná, nad pecemi.

 

Štola č. I. za Švýcárnou
    Při ražbě štoly byl nafárán horizont Josefovských vápenců. Materiál byl vyvážen na odval před ústím štoly. Právě na tomto místě můžeme dnes sbírat velice reprezentativní vzorky bohaté na schránky bornhardtin. Vstup do této štoly se z bezpečnostních důvodů nedoporučuje.

 

Skalní výchozy za hájenkou na rozcestí v Josefově
    Příkladný stratotypový profil zasahuje jak na západ, nad Maráčkův mlýn (dnes rekreační objekt)‚ tak do údolí Padouchova směrem k Olomučanům. Do nadloží přecházejí vápence josefovské pozvolna do další karbonátové série, která představuje sediment organogenního typu teplého, dobře provětrávaného moře s optimálními životními podmínkami sesilního (Stromatoporoidea, Corralia) bentosu, jehož rozsáhlé biohermy jsou zachovány v řadě profilů.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky